Natječaj za izbor kandidata za obavljanje poslova – Asistent/ica na projektima – Pučko otvoreno učilište Osijek

Natječaj za izbor kandidata za obavljanje poslova – Asistent/ica na projektima – Pučko otvoreno učilište Osijek

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova Asistent/ica na projektima

Naziv radnog mjesta: ASISTENT/ICA NA PROJEKTIMA

Broj izvršitelja: 1

Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebno stručno usmjerenje: završen diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog smjera ili integrirani diplomski sveučilišni studij fakulteta društveno-humanističkog smjera visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15 i 131/17).

Posebni uvjeti: poznavanje engleskog jezika i rada na računalu, radno iskustvo nije uvjet za prijavu na natječaj

Osnovni poslovi i radni zadaci:  Izvršava zadatke po nalogu višeg stručnog suradnika za EU projekte i drugih zaposlenika Učilišta, a vezano uz pripremu, prijavu, provedbu i praćenje projekata i programa te organizaciju događaja unutar projekta. Prati projektnu dokumentaciju te komunicira sa sudionicima projekata. Zadužen/a je za pohranu i arhiviranje dokumentacije te pomaže u praćenju i izvještavanju. Surađuje u praćenju projektnih aktivnosti i prati njihovu realizaciju. Obavlja ostale poslove po nalogu projektnih partnera ili ravnatelja Učilišta.

Natječaj je otvoren od 31.8. do 08.09.2021. godine.

Prijave s traženim dokazima ostavljaju se na adresu e-pošte ravnatelj@pucko-uciliste.hr.

Prijava mora sadržavati:

1. Životopis,
2. Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku
3. Izvadak iz ERPS-a (eRadna knjižica)
4. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi,
5. Potvrdu o nekažnjavanju
6. Dokaz o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava ili neki drugi dokaz).
7. Privolu za korištenje osobnih podataka (obrazac se nalazi web stranici Učilišta www.pucko-ucliste.hr pod izbornikom Javna nabava / dokumenti – Privola za korištenje osobnih podataka.)

Svi kandidati koji pošalju valjanu prijavu pristupit će pismenom testiranju koje će se obaviti najranije dva dana nakon isteka natječaja, a dan prije će ih se obavijestiti o točnom terminu i lokaciji. Javno dostupnu literaturu koju kandidati trebaju konzultirati su: općenito o Europskom socijalnom fondu, o operativnom programu “Učinkoviti ljudski potencijali”, Upute za korisnike sredstava: informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014 – 2020. Uz to, obavit će se i provjera poznavanja engleskog jezika. S kandidatima koji su ostvarili najveći broj bodova na testiranju obavit će se i razgovor u dogovorenom terminu uživo. Termin razgovora bit će objavljen na web-stranici te na oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Osijek, najmanje dva dana prije održavanja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, do 20.10.2022. godine.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle van roka za prijavu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/ 94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart