NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa tajnik/ca Učilišta

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa tajnik/ca Učilišta

Na temelju članka 102., 105. st. 16., 106. i 107. st.1., st. 2. i st. 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Pučko otvoreno učilište Osijek (dalje: Učilište), raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa tajnik/ca Učilišta

1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme od ukupno 40 sati tjedno, uz probni rad od 6 mjeseci. Radni odnos započinje 02. siječnja 2024.

            Uvjeti:

– Završen diplomski sveučilišni studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

– Preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na natječaj ne javi osoba iz prethodnog stavka

– Minimalno jedna godina radnog iskustva na poslovima koji su u svezi pravnih poslova opisanima u članku 13. Statuta Učilišta,

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja / podnositeljice prijave i to: osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci – br. tel. i /ili mobitela, e-mail adresa te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidat/kinja je dužan/na dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome ili diploma u izvorniku),
  • dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o vremenu i vrsti posla koji je kandidat/kinja obavljao/la,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine br. 144/21), ne starije od dana objave natječaja,

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na javni natječaj dužni su pozvati se na to prvo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinja iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Natječaj je objavljen 8. prosinca 2023. godine te je osim na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek, objavljen i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Osijek.

Rok za podnošenje pisanih prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave za natječaj s navedenom dokumentacijom podnose se Učilištu na adresu: Pučko otvoreno učilište Osijek, L. Jägera 6, Osijek, s naznakom “ Natječaj za tajnika/cu Pučkog otvorenog učilišta Osijek”. Osim poštom, prijave s navedenom dokumentacijom mogu se predati na spomenutoj adresi Učilišta, u potkrovlju zgrade, ured br. 3, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati.

Nakon završenog natječaja i pregledanih zamolbi s kandidatima/kinjama  koji ispunjavaju uvjete izvršit će se zajedničko pismeno testiranje te će se obaviti razgovor s troje najuspješnijih kandidata/kinja.

Za pismeno testiranje kandidati trebaju proučiti sljedeću literaturu:

Zakon o obrazovanju odraslih (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_144_2460.html ), Zakon o pučkim otvorenim učilištima (https://www.zakon.hr/z/431/Zakon-o-pu%C4%8Dkim-otvorenim-u%C4%8Dili%C5%A1tima ), Zakon o ustanovama (https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama ), Zakon o radu  (https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu ), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli) i Zakon o obveznim odnosima (https://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima ) .

Uz navedeno, potrebno je proučiti javno dostupnu literaturu o radu Pučkog otvorenog učilišta Osijek (https://pucko-uciliste.hr/  i https://pucko-uciliste.hr/javna-nabava/ ) te o EU projektima na kojima je Pučko otvoreno učilište Osijek sudjelovalo.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici Učilišta  https://pucko-uciliste.hr/novosti/, a poziv za pismeno testiranje bit će poslan putem e-maila.

Osoba koja bude izabrana za tajnika/cu Učilišta sklapa s Učilištem ugovor o radu na neodređeno i puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart