Natječaj za zakup poslovnog prostora

Natječaj za zakup poslovnog prostora

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OSIJEK

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 1. i  9. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13A/20) i Odluke Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Osijek od 29. lipnja 2023.  raspisuje se

 

NATJEČAJ

 

za zakup poslovnog prostora

 

I.

 

Predmet zakupa je poslovni prostor u Osijeku s djelatnošću koja se može obavljati, početnim mjesečnim zakupninama u eurima i kunama, dužini trajanja zakupa i ostalog u vezi poslovnog prostora kako slijedi:

 

 

R.br.AdresaPovršina

(m2)

Iznos u EUR / kn

(1 eura = 7,53450 kn)

Djelatnosti
1.Lorenza Jägera 6/I

( učionice br. 5, 8, 9 i 10)

163,00562,35 EUR / 4.237,03 knuredska, udruge, obrt

 

 

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

Budući zakupnik može koristiti zajednički sanitarni čvor na katu u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Osijek (u daljnjem tekstu Učilište).

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Kod djelatnosti navedenih u tablici kao obrt i udruge u poslovnom prostoru nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i restoranske djelatnosti.

Predmetna zgrada sadrži energetski razred D.

 

 

II.

 

Pravo podnošenja ponuda sukladno odredbama ove odluke imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici ili osobe koje obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, koji  su državljani Republike Hrvatske, kao i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i/ili državama članicama Europske unije.

Državljani država članica Europske unije ili pravne osobe registrirane u državama članicama Europske unije će u postupanjima i natječajima vezano uz primjenu odredbi ove odluke, priložiti onu dokumentaciju, dokaze, sredstva osiguranja, potvrde, izjave i sl. koji odgovaraju matičnoj državi Europske unije, prevedeno na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

Iznimno, u slučaju da na natječaj za pojedini poslovni prostor pristigne samo jedna ponuda koja ne sadrži sve tražene isprave i dokaze, a ponuditelj je uplatio jamčevinu, Učilište će pisanim putem pozvati ponuditelja da u roku od tri dana od primitka poziva, dopuni ponudu. U slučaju da i u tom roku ponuditelj ne dostavi sve potrebne isprave i dokaze, ponuda će se smatrati nepotpunom.

Zajednička ponuda obvezuje sve ponuditelje koji podnesu zajedničku ponudu, odnosno da solidarno odgovaraju za uredno ispunjenje obveze i da takva ponuda mora sadržavati ovlaštenje za jednog ponuditelja da zastupa sve ponuditelje (punomoć).

 

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bude imao dug prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu dužan je najkasnije jedan dan prije isteka roka za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnoga prostora za koji je utvrđen kao najpovoljniji, podmiriti sve dospjele obveze prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu.

Iznimno od prethodnog stavka, ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja dospjelih obveza, dužan je dostaviti akt kojim je odobrena odgoda plaćanja i dokaz o pridržavaju utvrđenih  rokova plaćanja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u navedenom roku ne podmiri dug prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu i ne dostavi traženu potvrdu ili dokaz o odobrenoj odgodi plaćanja, smatrat će se da je odustao od ponude i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju, poslovni prostor će biti ponovo predmet natječaja za zakup poslovnih prostora.

 

Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

 1. za kojeg je iz priloženog dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da mu je račun u blokadi duže od 30 dana,
 2. koji je već stekao pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a to pravo nije realizirao iz neopravdanog razloga,
 3. koji je s Gradom Osijekom i/ili Učilištem u pravnom sporu u vezi s korištenjem poslovnih prostora koji se vodi pred pravosudnim ili upravnim tijelima,
 4. koji je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora, a nije podmirila sve obveze prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu.

 

 

 

                                                           III.

Ponuda se podnosi u roku navedenom u javnom natječaju preporučenom pošiljkom na adresu Pučko otvoreno učilište Osijek, Lorenza Jägera 6, Osijek, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 

„PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OSIJEK,  PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU  ZA  ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“, najkasnije do 8.  kolovoza 2023., a otvaranje ponuda bit će 23. kolovoza 2023. godine.

 

 

Pisana  ponuda za sudjelovanje na natječaju sadrži naročito sljedeće:

 • redni broj i adresu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda;
 • ime i prezime ponuditelja, naziv obrta, sjedište/prebivalište odnosno trajno boravište (za strance), OIB (za sve fizičke osobe ili fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona;
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom natječaju i koji mora biti  izražen u eurima u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge ponuditelje;
 • dokaz o uplati jamčevine;
 • naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine;
 • kratak opis djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru za koji podnosi ponudu;
 • izjavu o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuditelj daje suglasnost na obradu i objavljivanje njegovih podataka i potvrđivanje da je upoznat i suglasan s eventualnim fotografiranjem postupka javnog otvaranja ponuda.

 

 

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 • presliku osobne iskaznice (za sve fizičke osobe ili fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u ponudi (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
 • BON-2 ili SOL-2 za pravne osobe i
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

IV.

Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (dalje: Zakon o hrvatskim braniteljima) imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, obvezni su uz ponudu priložiti važeću:

– potvrdu izdanu od nadležnog tijela (nadležni upravni odjel Osječko-baranjske županije, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo branitelja) kojom se dokazuje utvrđeni status sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima,

– pored potvrde iz prethodnog podstavka, dužan je dostaviti dokaz o srodstvu s osobom koja ima prednost na sklapanje ugovora o zakupu (rodni list ili drugu potvrdu nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),

– uvjerenje izdano od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od petnaest dana, kojim se dokazuje da ponuditelj  je/nije korisnik mirovine,

– izjavu da ne traje zakup drugoga poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).

Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvale na to svoje pravo, uz ispunjenje gore navedenih natječajnih uvjeta, ostvariti pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe i ako do sada to pravo nisu ostvarile, te udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Navedene isprave i dokazi sudionicima natječaja se po okončanju postupka na njihov zahtjev vraćaju, osim isprava i dokaza najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako na natječaju za jedan poslovni prostor sudjeluje više osoba koje  ostvaruju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i udovolje uvjetima natječaja pravo prednosti, prvenstveni red se između tih osoba utvrđuje na način određen Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Ukoliko se primjenom utvrđenog reda iz prethodnog stavka utvrdi da ima više osoba sa istim statusom, prednost ima osoba:

 • čiji je ponuđeni iznos mjesečne zakupnine veći odnosno bliži najpovoljniji ponudi ili
 • onaj koji je prije dostavio ponudu prema redoslijedu primitka u pisarnici.

 

Pravo prednosti iz ove točke  ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

Poslovni prostor na kojem je zakup zasnovan temeljem uvjeta iz ove točke ne može se dati u podzakup.

Osobama iz stavka 1. ove točke koje su nazočne u postupku provedbe natječaja će biti omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje pravo prednosti i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju (prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine).

U slučaju da osobe iz stavka 1. ove točke ne mogu odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju i ostvariti svoje pravo prednosti ili nisu bile nazočne u dijelu provedbe natječaja kod otvaranja ponuda, bit će im pisanim putem ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, omogućeno da ostvare svoje pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi u natječaju u roku do tri dana po primitku poziva za dostavu nove ponude na propisan način.

Ako se ponuditelj iz prethodnog stavka, u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća ponudu.

 

V.

U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, s istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine, nadmetanje se nastavlja u postupku otvaranja ponuda između pristiglih ponuditelja koji su ponudili najviši iznos pisanim iskazivanjem nove ponude.

Ponuda s ponuđenim višim iznosom zakupnine u pisanom obliku se predaje nazočnim službenicima nadležnog odjela,  koji provode postupak otvaranja pristiglih ponuda i upisuje se u zapisnik kojeg ponuditelj potpisuje.

U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, nastavlja se nadmetanje (koji mora uključivati minimalno dva sudionika) odnosno postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

Ako otvaranju nije prisutan niti jedan od ponuditelja (ili njegov punomoćnik) koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u roku  koji ne može biti duži od osam dana.

U obavijesti odnosno pozivu za dostavu nove ponude daje se i uputa o načinu, mjestu i roku za dostavu ponude.

Ako je otvaranju ponuda prisutan samo jedan od ponuditelja, a koji su ponudili isti najviši iznos postupak nadmetanja odvija se kao u slučaju kada nije prisutan niti jedan od tih ponuditelja.

VI.

Otvaranje ponuda bit će održano 23. kolovoza u 10.00 sati u prostoru Učilišta, Lorenza Jägera 6. Na javnom otvaranju pisanih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći (punomoć za fizičke osobe mora biti ovjerena kod javnog bilježnika).

Pravo ponuditelja odnosno njegovog punomoćnika  je da odustane od ponude u svako doba prije  otvaranja ponuda, a zapisnički  će se utvrditi da je isti odustao.

 

 VII.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (dalje: Odluka o odabiru) donosi Ravnatelj Učilišta.

Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude, ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditelju niti ga ima obvezu obavijestiti o razlozima poništenja ili neprihvaćanja prispjelih ponuda.

Odluka o odabiru će biti dostavljena u pisanom obliku svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja.

Na Odluku o odabiru, nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od osam dana od dana primitka, koji podnosi Učilištu.

Odluka Učilišta o prigovoru je konačna.

Prigovor na dio Odluke o odabiru ne sprječava konačnost Odluke o odabiru u odnosu na točke na koje  nije upućen prigovor.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru sklopiti ugovor o zakupu jer će se u protivnom  smatrati da je odustao od zaključenja ugovora i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Iznimno ovaj rok može se produžiti ukoliko je zakupnik spriječen doći u predviđenom roku na potpisivanje ugovora, a svoj izostanak pisanim putem opravda uz dostavu dokaza o razlogu svoje spriječenosti.

 

 

VIII.

Jamčevine koje su položili ponuditelji, a čije ponude nisu prihvaćene vratit će se ponuditeljima  najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju natječaja ili dijela natječaja (bez prava na kamatu za razdoblje od njene uplate do isplate), dok se položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

IX.

Ponuditelj čija  godišnja zakupnina ne prelazi 13.272,28 EUR dužan je  prije sklapanja ugovora o zakupu uplatiti novčani depozit u visini tri ponuđene zakupnine, na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora i dostaviti bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

 

Za poslovne prostore za koje ugovorena godišnja zakupnina prelazi 13.272,28 EUR, ponuditelj umjesto novčanog depozita u visini tri ponuđene zakupnine može prije potpisa ugovora o zakupu, dostaviti zakupodavcu bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine izdanu u korist Učilišta, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, izdanu od poslovne banke s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu uz dodatni respiro (početni) rok od tri mjeseca, za osiguranje plaćanja ugovorenih obveza i  bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

Ako je najpovoljniji ponuditelj pravna osoba (trgovačko društvo, ustanova, udruga, sve osim javnih ustanova i sl.)  kada dostavlja bjanko zadužnicu,  osnivač te pravne osobe obvezan je biti jamac platac za iznos  koji pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine solemniziranu po javnom bilježniku. Navedeno se ne odnosi na osnivača ili  zakonskog zastupnika ili ovlaštene osobe za zastupanje političkih stranaka, vjerskih zajednica, veleposlanstava i konzulata.

Kad osnivač u pravnoj osobi nije u mogućnosti biti  jamac platac dužan je pisanim putem dostaviti obrazloženje o razlozima i nemogućnosti dostave iste te isto obrazloženje uputiti  na adresu nadležnog  odjela. U tom slučaju najpovoljniji ponuditelj dužan je uplatiti dodatni novčani depozit u visini tri ponuđene zakupnine, na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora.

 

X.

Podnošenjem ponude na javni natječaj smatra se da je ponuditelj – fizička osoba dao privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

 

XI.

Učilište može zakupniku, koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od jednu godinu pod istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik i dr.) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kada je to ekonomski opravdano, odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene zakupnine po odluci Grada za djelatnost koju zakupnik obavlja, a za koji ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja te kada mu takav ugovor ističe. Učilište ovakvu ponudu može dati isključivo na pisani zahtjev sadašnjeg zakupnika.

 

Zakupnik iz stavka 1. ove točke dužan je pisani zahtjev podnijeti Učilištu najkasnije 120 dana prije isteka roka za koji je ugovor sklopljen, a Učilište je dužno najkasnije u roku od 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen dati zakupniku pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

 

Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev u roku iz stavka 2. ove točke ili ako ga Učilište prethodno ne obavijesti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora, za predmetni poslovni prostor objavit će se novi natječaj za davanje u zakup.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu za sklapanje ugovora o zakupu iz stavka 2. ove točke  i to najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen, a Učilište će nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

XII.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se u pisanom obliku kao ovršna isprava uz solemnizaciju po javnom bilježniku na trošak zakupnika.

U slučaju neispunjenja navedenih obveza, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

XIII.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

 

XIV.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi prihvatiti povećanje ili smanjenje visine zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa te sklopiti Dodatak ugovoru temeljem odluke Učilišta.

 

XV.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec.

 

 

XVI.

Sve ostale informacije o provedbi natječaja i razgledanju poslovnog prostora koji je predmet davanja u zakup mogu se dobiti u Učilištu; Lorenza Jägera 6, Osijek, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati uz prethodnu najavu na tel. (031) 21 28 06 i na e-mail: ravnatelj@pucko-uciliste.hr.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart