Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice

Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice

Na temelju članka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76./93., 29/97., 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 6. st. 1. i 2. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine br. 144/2021), članka 32.,33.,34.,35. i 36. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Osijek (dalje: Učilište) te članka 1. Izmjena Statuta Učilišta Klasa: 602-07-01/19-01, Urbroj: 2158/59-01/19-65 od 10.7.2019., Upravno vijeće Učilišta raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, društvenog ili humanističkog smjera,
  • pet godina radnog iskustva na poslovima koji su u svezi s temeljnim djelatnostima Učilišta opisanima u članku 13. Statuta Učilišta,

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidat/kinja je dužan/na dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome ili diploma u izvorniku),
  • dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o vremenu i vrsti posla koji je kandidat/kinja obavljao,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine br. 144/21), ne starije od dana objave natječaja,
  • sažeti program razvoja Učilišta za mandatno razdoblje.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na javni natječaj dužni su pozvati se na to prvo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rok za podnošenje pisanih prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, javnom glasilu i na mrežnoj stranici Učilišta.

Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinja iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Prijave za natječaj s navedenom dokumentacijom podnose se Upravnom vijeću Učilišta na adresu: Pučko otvoreno učilište Osijek, L. Jägera 6, Osijek, s naznakom “ Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Osijek”. Osim poštom, prijave s navedenom dokumentacijom mogu se predati na navedenoj adresi, u potkrovlju zgrade, ured br. 3, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od najkasnije 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Osoba imenovana ravnateljem/icom sklapa s Učilištem ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju četiri (4) godine u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Upravno vijeće Učilišta

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart