NATJEČAJ za zakup poslovne prostorije

NATJEČAJ za zakup poslovne prostorije

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OSIJEK

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 1. i  9. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13A/20) i Odluke Upravnog vijeća Učilišta od 1. rujna 2022. raspisuje se

 

NATJEČAJ

 

za zakup poslovne prostorije

 

I.

 

Predmet zakupa je poslovna prostorija u Osijeku s djelatnošću koja se može obavljati, početnoj mjesečnoj zakupnini, dužini trajanja zakupa i ostalog u vezi poslovne prostorije kako slijedi:

 

 

R.br.AdresaPovršina

(m2)

Iznos u knPoslovni prostor na natječaju i djelatnost
1.Lorenza Jägera 6, Osijek, I. kat, učionica br. 925,50178,50

23,69 eura

udruge

 

Prilikom preračunavanja  koristi se fiksni tečaj konverzije koji iznosi  7,53450 HRK za 1,00 EURO, a koji je utvrdilo Vijeće Europske unije.

 

Poslovna prostorija se daje u zakup na određeno vrijeme u trajanju od godine dana.

Poslovna prostorija nema vlastiti sanitarni čvor i zakupnik može koristiti zajednički sanitarni čvor u vlasništvu Učilišta.

Poslovna prostorija daje se u zakup u viđenom stanju.

Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude neposredno u Učilištu, odnosno dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom.

 

II.

Pravo podnošenja ponuda sukladno odredbama ove odluke imaju isključivo udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i/ili državama članicama Europske unije.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

Iznimno, u slučaju da na natječaj za poslovni prostor pristigne samo jedna ponuda koja ne sadrži sve tražene isprave i dokaze, Učilište će pisanim putem pozvati ponuditelja da u roku od tri dana od primitka poziva, dopuni ponudu. U slučaju da i u tom roku ponuditelj ne dostavi sve potrebne isprave i dokaze, ponuda će se smatrati nepotpunom.

Zajednička ponuda obvezuje sve ponuditelje koji podnesu zajedničku ponudu, odnosno da solidarno odgovaraju za uredno ispunjenje obveze i da takva ponuda mora sadržavati ovlaštenje za jednog ponuditelja da zastupa sve ponuditelje  (punomoć).

 

Ugovor o zakupu poslovne prostorije ne može se sklopiti s udrugom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se udruga pridržava rokova plaćanja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bude imao dug prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu dužan je najkasnije jedan dan prije isteka roka za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovne prostorije za koji je utvrđen kao najpovoljniji, podmiriti sve dospjele obveze prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu.

Iznimno od prethodnog stavka, ako joj je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja dospjelih obveza, dužna je dostaviti akt kojim je odobrena odgoda plaćanja i dokaz o pridržavaju utvrđenih  rokova plaćanja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u navedenom roku ne podmiri dug prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu i ne dostavi traženu potvrdu ili dokaz o odobrenoj odgodi plaćanja, smatrat će se da je odustao od ponude. U tom slučaju, poslovna prostorija će biti ponovo predmet natječaja za zakup poslovne prostorije.

 

Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

 1. za kojeg je iz priloženog dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da mu je račun u blokadi duže od 30 dana,
 2. koji je već stekao pravo zakupa za poslovnu prostoriju koji je predmet natječaja, a to pravo nije realizirao iz neopravdanog razloga,
 3. koji je s Gradom Osijekom i/ili Učilištem u pravnom sporu u vezi s korištenjem poslovnih prostora koji se vodi pred pravosudnim ili upravnim tijelima,
 4. koji je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora, a nije podmirila sve obveze prema Gradu Osijeku i/ili Učilištu

 

 

                                                           III.

Ponuda se podnosi u roku navedenom u javnom natječaju, neposredno u Učilištu radnim danom od 9.00 do 13.00 sati na adresi: Pučko otvoreno učilište Osijek, Lorenza Jägera 6, Osijek, putem tajništva ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

„GRAD OSIJEK, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OSIJEK,  PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU  ZA  ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE – NE OTVARATI“,

Natječaj je objavljen na web stranici Učilišta i oglasnoj ploči Učilišta 15. rujna 2022. i traje do 23. rujna 2022.

 

Pisana  ponuda za sudjelovanje na natječaju sadrži naročito sljedeće:

 • redni broj i adresu poslovne prostorije za koji se podnosi ponuda;
 • naziv udruge, sjedište/prebivalište, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona;
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom natječaju i koji mora biti  izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge ponuditelje;
 • kratak opis djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru za koji podnosi ponudu;
 • izjavu o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuditelj daje suglasnost na obradu i objavljivanje njegovih podataka i potvrđivanje da je upoznat i suglasan s eventualnim fotografiranjem postupka javnog otvaranja ponuda.

 

 

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u ponudi (sudski registar ili drugi odgovarajući upisnik),
 • BON-2 ili SOL-2 za pravne osobe

 

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

IV.

U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, s istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine, nadmetanje se nastavlja u postupku otvaranja ponuda između pristiglih ponuditelja koji su ponudili najviši iznos pisanim iskazivanjem nove ponude.

Ponuda s ponuđenim višim iznosom zakupnine u pisanom obliku se predaje nazočnim službenicima nadležnog odjela,  koji provode postupak otvaranja pristiglih ponuda i upisuje se u zapisnik kojeg ponuditelj potpisuje.

U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, nastavlja se nadmetanje (koji mora uključivati minimalno dva sudionika) odnosno postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

Ako otvaranju nije prisutan niti jedan od ponuditelja (ili njegov punomoćnik) koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u roku  koji ne može biti duži od osam dana.

U obavijesti odnosno pozivu za dostavu nove ponude daje se i uputa o načinu, mjestu i roku za dostavu ponude.

Ako je otvaranju ponuda prisutan samo jedan od ponuditelja, a koji su ponudili isti najviši iznos postupak nadmetanja odvija se kao u slučaju kada nije prisutan niti jedan od tih ponuditelja.

 

 

V.

Otvaranje ponuda bit će održano nakon završetka natječaja, o čemu će ponuditelji na vrijeme biti obaviješteni, a obavit će se u prostoru Učilišta, u Osijeku ul. L. Jägera 6. Na javnom otvaranju pisanih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći (punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika).

Pravo ponuditelja odnosno njegovog punomoćnika  je da odustane od ponude u svako doba prije  otvaranja ponuda, a zapisnički  će se utvrditi da je isti odustao.

 

 VI.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (dalje: Odluka o odabiru) donosi Upravno vijeće Učilišta.

Upravno vijeće Učilišta zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja  niti jedne ponude, ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditelju niti ga ima obvezu obavijestiti o razlozima poništenja ili ne prihvaćanja prispjelih ponuda.

Odluka o odabiru će biti dostavljena u pisanom obliku svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja.

Na Odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od osam dana od dana primitka, koji podnosi Upravnom vijeću Učilišta.

Odluka Upravnog vijeća Učilišta o prigovoru je konačna.

Prigovor na dio Odluke o odabiru ne sprječava konačnost Odluke o odabiru u odnosu na točke na koje  nije upućen prigovor.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom  smatrati da je odustao od zaključenja ugovora. Iznimno ovaj rok može se produžiti ukoliko je zakupnik spriječen doći u predviđenom roku na potpisivanje ugovora, a svoj izostanak pisanim putem opravda uz dostavu dokaza o razlogu svoje spriječenosti.

 

VII.

Ponuditelj je obvezan dostaviti bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

 

VIII.

Podnošenjem ponude na javni natječaj smatra se da je ponuditelj dao privolu za prikupljanje i obradu svojih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

 

IX.

Ugovor o zakupu poslovne prostorije sklopit će se u pisanom obliku kao ovršna isprava uz solemnizaciju po javnom bilježniku na trošak zakupnika.

U slučaju neispunjenja navedenih obveza, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupu.

 

X.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

 

XI.

Najpovoljniji  ponuditelj je u obvezi prihvatiti povećanje ili smanjenje visine zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa te sklopiti Dodatak ugovoru temeljem odluke Upravnog vijeća učilišta odnosno ravnatelja Učilišta.

 

XII.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec.

 

XIII.

Sve ostale informacije o provedbi natječaja i razgledanju  poslovnog prostora koji je predmet davanja u zakup mogu se dobiti u Učilištu; Lorenza Jägera 6, Osijek, radnim danom od 9.00 do 13.00 sati ili u navedeno vrijeme na tel. (031) 21 28 06 ili na e-mail: ravnatelj@pucko-uciliste.hr                                                                 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart