NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA – PREDAVAČ/ICA PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STJECANJE DJELOMIČNE KVALIFIKACIJE ASISTENT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA / ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA – PREDAVAČ/ICA PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STJECANJE DJELOMIČNE KVALIFIKACIJE ASISTENT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA / ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima

 

 

NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA – PREDAVAČ/ICA programa obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima –  PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OSIJEK

 

Pučko otvoreno učilište Osijek u  sklopu projekta „Pronađena NEET“ ( „Pronađi me“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu ) financiranog iz europskog socijalnog fonda  ima potrebu zaposliti jednu osobu za obavljanje poslova: Predavač/ica programa obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima na određeno vrijeme ( 3 mjeseca, 20 h tjedno.)

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova Predavač/ica programa obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima

Naziv radnog mjesta: PREDAVAČ/ICA programa obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima

Broj izvršitelja: 1

Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebno stručno usmjerenje: završen diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog smjera ili integrirani diplomski sveučilišni studij fakulteta društveno-humanističkog smjera visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15 i 131/17).

Posebni uvjeti: Radno iskustvo u pisanju i provođenju projekata Europske unije, provođenju javne nabave, PPDMI, poznavanje engleskog jezika i rada na računalu. Poželjno je iskustvo u predavanju ekonomskih predmeta ili konkretno iskustvo u predavanju, edukaciji  o pisanju i provedbi europskih projekata.

Opis poslova:
– izvođenje predavanja i vježbi na programu usavršavanja za poslove rada na EU projektima prema redovitom nastavnom planu i cjelinama:

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Kohezijska politika i EU fondovi

Planiranje projekta korištenjem logičke matrice

Pisanje prijavnice i detaljno planiranje aktivnosti

Izrada proračuna projekta

Implementacija, monitoring i izvještavanje

Analiza troškova i koristi, studija izvodivosti

Javna nabava
– izvođenje nastave u učionici i online
– redovna komunikacija s polaznicima na programu
– praćenje rada polaznika

Natječaj je otvoren od 14.09. do 22.09.2022. godine.

Razgovori s kandidatima koji odgovaraju opisu i uvjetima natječaja ( i koji su dostavili potpunu dokumentaciju) će se održati 26.09.2022. te će se isti dan objaviti koji od kandidata je dobio posao.

Prijave s traženim dokazima ostavljaju se na adresu e-pošte ravnatelj@pucko-uciliste.hr

Prijava mora sadržavati:

 1. Životopis
  2. Motivacijsko pismo
  3. Izvadak iz ERPS-a (eRadna knjižica)
  4. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
  5. Potvrdu o nekažnjavanju
  6. Dokaz o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava ili neki drugi dokaz).
  7. Privolu za korištenje osobnih podataka (obrazac se nalazi web stranici Učilišta www.pucko-ucliste.hr pod izbornikom Javna nabava / dokumenti – Privola za korištenje osobnih podataka.)

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme na pola radnog vremena ( 20 h tjedno) u trajanju od 3 mjeseca.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle van roka za prijavu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/ 94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart