Pučko otvoreno učilište Osijek raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto PR stručnjak

Pučko otvoreno učilište Osijek raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto PR stručnjak

Pučko otvoreno učilište Osijek raspisuje natječaj za radno mjesto PR stručnjak 1 izvršitelj. Rad se zasniva na određeno i nepuno radno vrijeme.

Uvjeti:

 • Potrebno stručno usmjerenje: društveno humanističko (ekonomije – smjer marketing i sl.)
 • Minimalna stručna sprema: završen preddiplomski studij
 • Znanje engleskog jezika najmanje razine B2

*Prednosti

 • Znanje upravljanje društvenim mrežama
 • grafičko oblikovanje
 • iskustvo rada u medijima

*prednosti se boduju dodatno

Osnovni poslovi i radni zadaci: Izvršava zadatke po nalogu ravnatelja i surađuje s drugim zaposlenicima Učilišta, a vezano uz provedbu i praćenje projekta Inklutour u okviru poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ te organizaciju događaja unutar projekta. Zadužen/a je za pripremu i organizaciju 6 radionica, sajma poslova, 2 okrugla stola, 2 konferencije, 2 prezentacijska sajma, seminar, festival promocije. Angažman uključuje organizaciju i provedbu promotivnih informativnih aktivnosti, osmišljavanje i izradu promo materijala, komunikaciju s medijima i sl. Surađuje u praćenju projektnih aktivnosti i prati njihovu realizaciju. Obavlja ostale poslove po nalogu projektnih partnera ili ravnatelja Učilišta.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek.

Napomena: Natječaj je objavljen 09. svibnja 2022. godine te je osim na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek, objavljen i na službenim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Osijek te traje do 23. svibnja 2022.

Prijave s traženim dokazima ostavljaju se na adresu e-pošte: ravnatelj@pucko-uciliste.hr.

Prijava mora sadržavati:

 • Životopis
 • Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Izvadak iz ERPS-a (eRadna knjižica)
 • Preslika dokaza o postignutoj spremi,
 • Potvrdu o nekažnjavanju
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava ili neki drugi dokaz).
 • Privolu za korištenje osobnih podataka (obrazac se nalazi web stranici Učilišta www.pucko-ucliste.hr pod izbornikom Javna nabava / dokumenti – Privola za korištenje osobnih podataka.)
 • Životopis
 • Prijedlog promotivnih aktivnosti za konferenciju *1.6.2022. za projekt „Inklutour“
  • 1. Zadatak – prijedlog uključuje komunikaciju, protokol, prostor i dr. – može donijeti maksimalno 20 bodova

*datum je fiktivan

Inklutour je projekt Pučkog otvorenog učilišta Osijek u okviru poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“.

Sažetak projekta: Kroz 20 mjeseci minimalno 110 OSI imat će mogućnost povećati svoju zapošljivost kroz pohađanje obrazovnih programa za turističkog vodiča i animatora te drugih neformalnih programa te će se, uz izradu individualiziranog plana profesionalnog usmjeravanja te informiranje o mogućnostima zapošljavanja u sektoru turizma, direktno doprinijeti smanjenju nezaposlenosti OSI u RH. Andragoške vještine u radu s OSI poboljšat će 15 stručnjaka, a minimalno 15 pružatelja turističkih usluga steći će znanja i vještine u radu s OSI.

S kandidatima koji su ostvarili najveći broj bodova na testiranju obavit će se i razgovor u dogovorenom terminu uživo. Termin razgovora bit će objavljen na web stranici te na oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Osijek, najmanje dva dana prije održavanja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecati se mogu oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle van roka za prijavu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/ 94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17 i 98/19) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart