Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica EU projekta

Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica EU projekta

Pučko otvoreno učilište Osijek

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 Voditelj/ica EU projekta

1 izvršitelj

Rad se zasniva na određeno i puno radno vrijeme.

Uvjeti:

 • Potrebno stručno usmjerenje: završen diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog smjera ili integrirani diplomski sveučilišni studij fakulteta društveno-humanističkog smjera visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15 i 131/17).
 • Iskustvo od minimalno godinu dana na poslovima vođenja EU projekta.
 • Znanje engleskog jezika najmanje razine C1
 • Poznavanje rada na računalu
 • Položen vozački ispit B kategorije

Osnovni poslovi i radni zadaci:  Izvršava zadatke po nalogu ravnatelja i surađuje s drugim zaposlenicima Učilišta, a vezano uz provedbu i praćenje projekata Inklutour u okviru poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II. te organizaciju događaja unutar projekta. Vodi projektnu dokumentaciju te komunicira sa sudionicima projekata. Zadužen/a je za pohranu i arhiviranje dokumentacije te pomaže u praćenju i izvještavanju. Surađuje u praćenju projektnih aktivnosti i prati njihovu realizaciju. Obavlja ostale poslove po nalogu projektnih partnera ili ravnatelja Učilišta.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek.

Napomena: Natječaj je objavljen 30. ožujka 2022. godine te je osim na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek, objavljen i na službenim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Osijek

Prijave s traženim dokazima ostavljaju se na adresu e-pošte ravnatelj@pucko-uciliste.hr.

Prijava mora sadržavati:

 1. Životopis,
 2. Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku
 3. Izvadak iz ERPS-a (eRadna knjižica)
 4. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi,
 5. Potvrdu o nekažnjavanju
 6. Dokaz o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava ili neki drugi dokaz).
 7. Privolu za korištenje osobnih podataka (obrazac se nalazi web stranici Učilišta www.pucko-ucliste.hr pod izbornikom Javna nabava / dokumenti – Privola za korištenje osobnih podataka.)
 8. Dokaz o radnom iskustvu s propisanom kvalifikacijom – potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove (preslika potvrde poslodavca, preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.)

Svi kandidati koji pošalju valjanu prijavu pristupit će pismenom testiranju koje će se obaviti najranije dva dana nakon isteka natječaja, a dan prije će ih se obavijestiti o točnom terminu i lokaciji.

Javno dostupnu literaturu koju kandidati trebaju konzultirati su:

– općenito o Europskom socijalnom fondu,

– o operativnom programu “Učinkoviti ljudski potencijali”,

– Upute za korisnike sredstava: informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014 – 2020.

– Zakon o pučkim otvorenim učilištima

– informacije o radu i poslovima Pučkog otvorenog učilišta Osijek

Uz navedeno, obavit će se i provjera poznavanja engleskog jezika. S kandidatima koji su ostvarili najveći broj bodova na testiranju obavit će se i razgovor u dogovorenom terminu uživo. Termin razgovora bit će objavljen na web stranici te na oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Osijek, najmanje dva dana prije održavanja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecati se mogu oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle van roka za prijavu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/ 94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart