NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA – PREDAVAČ/ICA EDUKACIJE ( PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA): NJEGOVATELJA / ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA – PREDAVAČ/ICA EDUKACIJE ( PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA): NJEGOVATELJA / ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

Pučko otvoreno učilište Osijek u  sklopu projekta „Pronađena NEET“ ( „Pronađi me“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu ) financiranog iz europskog socijalnog fonda  ima potrebu zaposliti jednu osobu za obavljanje poslova: Predavač/ica edukacije: Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba na određeno vrijeme ( 3 mjeseca, 20 h tjedno.)

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova Predavač/ica edukacije: Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

Naziv radnog mjesta: PREDAVAČ/ICA EDUKACIJE ( PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA): NJEGOVATELJA / ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

Broj izvršitelja: 1

Potrebna stručna sprema: viša ili prvostupanjska

fakultet, akademija, magisterij, doktorat

viša medicinska sestra / medicinski tehničar ( bacc. med. techn. )

 

 

Potrebno stručno usmjerenje: završen diplomski sveučilišni studij bio medicine i zdravstvenog smjera ili integrirani diplomski sveučilišni studij fakulteta bio medicine i zdravstva smjera, visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15 i 131/17).

Posebni uvjeti: Radno iskustvo u obavljanju poslova u domeni medicinske sestre / tehničara, PPDMI. Poželjno je iskustvo u predavanju medicinskih predmeta ili prethodno iskustvo u vođenju edukacija osposobljavanja za njegovatelje.

Opis poslova:
– izvođenje predavanja i vježbi na programu osposobljavanja za poslove njegovatelja prema redovitom nastavnom planu i cjelinama:

Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije

Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba

Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava
– izvođenje nastave u učionici i online
– redovna komunikacija s polaznicima na programu
– praćenje rada polaznika

Natječaj je otvoren od 08.02. do 23.02.2022. godine.

Razgovori s kandidatima koji odgovaraju opisu i uvjetima natječaja ( i koji su dostavili potpunu dokumentaciju) će se održati 25.02.2022.

Prijave s traženim dokazima ostavljaju se na adresu e-pošte ravnatelj@pucko-uciliste.hr

 

Prijava mora sadržavati:

 1. Životopis
  2. Motivacijsko pismo
  3. Izvadak iz ERPS-a (eRadna knjižica)
  4. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi,
  5. Potvrdu o nekažnjavanju
  6. Dokaz o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava ili neki drugi dokaz).
  7. Privolu za korištenje osobnih podataka (obrazac se nalazi web stranici Učilišta www.pucko-ucliste.hr pod izbornikom Javna nabava / dokumenti – Privola za korištenje osobnih podataka.)

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme na pola radnog vremena ( 20 h tjedno) u trajanju od 3 mjeseca ( 01.03.2022. – 01.06.2022.)

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle van roka za prijavu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/ 94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart