NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA – PREDAVAČ/ICA EDUKACIJE ( PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA): CVJEĆAR / ARANŽER – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OSIJEK

NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA – PREDAVAČ/ICA EDUKACIJE ( PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA): CVJEĆAR / ARANŽER – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OSIJEK

Pučko otvoreno učilište Osijek u  sklopu projekta „Pronađena NEET“ ( „Pronađi me“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu ) financiranog iz europskog socijalnog fonda  ima potrebu zaposliti jednu osobu za obavljanje poslova: Predavač/ica tečaja: Cvjećar / aranžer  na određeno vrijeme ( 3 mjeseca, 20 h tjedno ).

.

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova Predavač/ica tečaja: Cvjećar / aranžer

Naziv radnog mjesta: PREDAVAČ/ICA EDUKACIJE ( PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA): CVJEĆAR / ARANŽER

Broj izvršitelja: 1

Potrebna stručna sprema: VSS

dipl. ing. poljoprivrede ratarskog smjera

Potrebno stručno usmjerenje: završen diplomski sveučilišni studij biotehničkog smjera ili integrirani diplomski sveučilišni studij fakulteta biotehničkog smjera visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15 i 131/17).

Posebni uvjeti: Radno iskustvo u obavljanju poslova cvjećarstva i aranžiranja, iskustvo u predavanju predmeta, edukacija poljoprivredno – ratarskog smjera s fokusom na cvjećarstvo,  te položen PPDMI.  Poželjna je diploma ing. poljoprivrede ratarskog smjera, poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

Opis poslova:
– izvođenje predavanja i vježbi na programu osposobljavanja za poslove cvjećarstva i aranžiranja prema redovitom nastavnom planu

– izvođenje nastave u učionici i online
– redovna komunikacija s polaznicima na programu
– praćenje i podrška rada polaznika za vrijeme trajanja edukacije

Natječaj je otvoren od 28.01. do 21.02.2022. godine.

Prijave s traženim dokazima ostavljaju se na adresu e-pošte ravnatelj@pucko-uciliste.hr

Prijava mora sadržavati:

 1. Životopis
  2. Motivacijsko pismo
  3. Izvadak iz ERPS-a (eRadna knjižica)
  4. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
  5. Potvrdu o nekažnjavanju
  6. Dokaz o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava ili neki drugi dokaz).
  7. Privolu za korištenje osobnih podataka (obrazac se nalazi web stranici Učilišta www.pucko-ucliste.hr pod izbornikom Javna nabava / dokumenti – Privola za korištenje osobnih podataka.)

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, na pola radnog vremena (20 h tjedno) u trajanju od 3 mjeseca ( 01.03.2022. – 01.06.2022.)

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle van roka za prijavu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/ 94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart